การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

1 จำนวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP) หรือมีหลักการด้าน SCP เป็นลำดับความสำคัญหลัก หรือเป้าหมายของนโยบายระดับชาติ

ตัวชี้วัด

1 ตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material footprint: MF) และ MF ต่อคน และ MF ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ตัวชี้วัด

1 จำนวนภาคีที่ทำข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายและสารเคมีอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง และทำหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อตกลง

2 ของเสียอันตรายต่อคน (สัดส่วนของเสียที่ได้รับการบำบัดของเสียจำแนกตามประเภทการบำบัด)

ตัวชี้วัด

1 อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycling rate) ในระดับประเทศ (จำนวนตันของวัสดุที่ถูกรีไซเคิล)

ตัวชี้วัด

1 จำนวนประเทศที่มีการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

1 มีการดำเนินงานเพื่อให้ (1) การศึกษาเรื่องการเป็นพลเมืองโลก และ (2) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (รวมทั้ง การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ได้รับการบรรจุไว้ใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตรการศึกษา (ค) การให้ความรู้แก่ครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน/นักศึกษา

ตัวชี้วัด

1 จำนวนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา

ตัวชี้วัด

1 (b.1) จำนวนยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลที่เห็นชอบร่วมกัน

ตัวชี้วัด

1 (c.1) จำนวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วยของ GDP (การผลิตและการบริโภค) และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของประเทศในด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล